Thin film science
پرینت

 

SNOM


میکروسکوپ اپتیکی میدان نزدیکSNOM 


میدان نزدیک، ناحیه ای روی یک سطح با ابعاد کمتر از یک تک طول موج از نور فرودی تعریف می شود و در این ناحیه محدودیت پدیده پراش از بین می رود و در نتیجه دقت اندازه گیری تا حد نانومتری بهبود می یابد.
در این تکنیک مطابق شكل1، به جای کانتی لیور، از پروب نوری(فیبرنوری) استفاده می کنند که در فاصله بسیار کوتاه از نمونه قرارگرفته و نور از داخل روزنه بسیار کوچکی داخل نوک سوزنی پروب عبور می کند و دقت آن تا50 نانومتر می رسد.
میکروسکوپ اپتیکی میدان نزدیک، علاوه بر نشان دادن توپوگرافی سطح، این قابلیت را دارد که سیگنال های اپتیکی را در مدهای بازتابی، عبوری و مولفه پس پراکندگی داخل فیبر، دریافت کند. این مدهای دریافتی، اطلاعاتی در مورد چگالی نوری از لایه سطحی را می دهد. این ابزار برای مطالعات بیولوژیکی و اپتیکی ایده آل مي باشند. در شكل2 نماي واقعي يك میکروسکوپ اپتیکی میدان نزدیک نشان داده شده است.

 
شکل1: نماي شماتیک از مدهای مختلف میکروسکوپ SNOM شامل:1- آشکارساز برای تصویر برگشتی از فیبر نوری 2- آشکارساز برای تصویر برگشتی از نمونه 3- آشکارساز برای تصویر عبوری از فیبر نوری    


شكل2: نماي واقعي از يك ميكروسكوپ SNOM

منبع : کتاب مبانی لایه نشانی و آنالیز نانو ساختار تالیف آقای جهانبخش مشایخی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

«

«

آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
 
آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

ساختار        تشکیل           لایه

روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
 
درباره                            خلاء

پمپ روتاری          Rotary Pump

پمپ توربومولکولارTurbomolecular

پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

تاریخچه فشارسنج های  نخستین

فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

کنترل ضخامت

ضخامت سنجی اپتیکی

ضخامت سنجی کریستالیQCM

آمار سایت

«
كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید
Powered by DAY TELECOM