فیلم های آموزشی

  فهرست مطالب آموزشی:

  آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

  برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

  برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

  برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


  میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

  میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

  میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

  میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

  میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

  آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

  آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

  آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

  آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
   
  آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

  آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

  لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

  ساختار        تشکیل           لایه

  روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
   
  درباره                            خلاء

  پمپ روتاری          Rotary Pump

  پمپ توربومولکولارTurbomolecular

  پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

  پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

  تاریخچه فشارسنج های  نخستین

  فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

  فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

  کنترل ضخامت

  ضخامت سنجی اپتیکی

  ضخامت سنجی کریستالیQCM