متن

آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
 
آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

ساختار        تشکیل           لایه

روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
 
درباره                            خلاء

پمپ روتاری          Rotary Pump

پمپ توربومولکولارTurbomolecular

پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

تاریخچه فشارسنج های  نخستین

فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

کنترل ضخامت

ضخامت سنجی اپتیکی

ضخامت سنجی کریستالیQCM

منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس سايت

تلفن

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

2777401-4

دانشگاه اروميه

www.urmia.ac.ir

3448131-3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

7932241-2

دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir

8044051-8

دانشگاه ايلام

www.ilam.ac.ir

2227020-22-2227059-2228059

دانشگاه بوعلي سينا

www.basu.ac.ir

8271043-8273042-44

دانشگاه بيرجند

www.birjand.ac.ir

22294801-4

دانشگاه بين المللي امام خميني

www.ikiu.ac.ir

661201-2-4-6-7,660413-15

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

2442060-9

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

3340081-3340089

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

www.srttu.ir

22970060-9-22970033

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

8011001

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

www.azaruniv.edu

4325146- 8

دانشگاه تربيت معلم تهران

www.saba.tmu.ac.ir

81021,0261-4579600

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

4410104

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

6405047-6462699-641983

دانشگاه جامع علمي-کاربردي

www.uast.ac.ir

8966553

دانشگاه خليج فارس

www.pgu.ac.ir

42292-4222222

دانشگاه رازي

www.razi.ac.ir

4228731-3

دانشگاه زابل

www.zabol.ac.ir

2232112-18

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

5151

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

3323088-3331665 ,3328464

دانشگاه سيستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir 

,www.hamoon.usb.ac.ir

2446251-60

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

5277400

دانشگاه شهر کرد

www.sku.ac.ir

4424401-6

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

3220041-50

دانشگاه شهيد بهشتي

www.cc.sbu.ac.ir

29901

دانشگاه شهيد چمران اهواز

www.cua.ac.ir

3330010-19

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

6283605-9

دانشگاه صنعتي خواجه نصير 

www.kntu.ac.ir

8882991-3 .8881016,8881067-9

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

3912210

دانشگاه صنعتي اميرکبير

www.aut.ac.ir

64541

دانشگاه صنعتي سهند

www.sut.ac.ir

3224951-5.3443800-39

دانشگاه صنعتي شاهرود

www.shahrood.ac.ir

3332204-9

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

6161

دانشگاه صنعتي شيراز

www.sutech.ac.ir

7264106

دانشگاه علامه طباطبايي

www.atu.ac.ir

8901521-5

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

7492940-60,7451500-15

دانشگاه علوم پايه دامغان

www.dubs.ac.ir

5233051-6

دانشگاه علوم دريايي خرمشهر

null

33321-30550

دانشگاه علوم کشاورزي گرگان

www.gau.ac.ir

2220320-1,2226594,2224827

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

8427070-8401030-5

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir

2923311-4

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

515333

دانشگاه کردستان

www.uok.ac.ir

6660067-71-78

دانشگاه گيلان

www.guilan.ac.ir

3223040-42

دانشگاه لرستان

www.lu.irost.net

25058-9 -448012

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

32091-5

دانشگاه محقق اردبيلي

www.uma.irost.net

5512081-90

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

www.vru.ac.ir

5227416-18

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

3340121-4-5

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

8954601-5

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

www.tiartuni.ac.ir

5412131

دانشگاه هنر اصفهان

null

6249836

دانشگاه ياسوج

www.yu.ac.ir

2223088

دانشگاه يزد

www.yazduni.ac.ir

7250220

 

پست الکترونیکی بخش علمی سایت:               info@thinfilmscience.com
پست الکترونیکی مسئول  سایت:                  admin@thinfilmscience.com
پست الکترونیکی بخش پشتیبانی :              support@thinfilmscience.com