آنالیزهای  سطح   و     لایه   نازک

برهم کنش بین ذرات باردار با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو ایکس با لایه نازک

برهم کنش بین پرتو نور  با    لایه نازک


میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری    TEM

میکروسکوپ پروبی روبشی      SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی      AFM

میکروسکوپ روبشی تونلینگ    STM

آنالیز  سطح و لایه به روش  SIMS

آنالیز سطح و لایه به روش    RBS

آنالیز سطح و لایه به روش    XRD

آنالیز سطح و لایه به روش    XPS
 
آنالیزطیفی به روش بیضی سنجی

آنالیزطیفی به روش اسپکتروفتومتر

لایه نشانی  و   پارامترهای  آن

ساختار        تشکیل           لایه

روش تفنگ الکترونی    E_Beam Gun
 
درباره                            خلاء

پمپ روتاری          Rotary Pump

پمپ توربومولکولارTurbomolecular

پمپ کرایوجنیک  Cryojenic Pump 

پمپ دیفیوژن      Diffusion Pump

تاریخچه فشارسنج های  نخستین

فشارسنجهای محدوده خلاء پایین

فشارسنج یونی  کاتد سرد و  گرم

کنترل ضخامت

ضخامت سنجی اپتیکی

ضخامت سنجی کریستالیQCM

 DIFFUSION PUMP

پمپ پخشی

پمپ پخشی، از جمله پمپ هایی است که برای خلأ بالا تا محدوده 6-10 پاسكال و حتي بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که به صورت شماتیک در شکل1، مشاهده می شود، روغن در پایین ترین محل و روی یک هیتر جوشانده می شود. مولکول های بخار به سمت بالا حرکت کرده و از طریق دهانه شیپوره ها، با سرعت زیاد به سمت پایین حرکت کرده و در این عمل جریان رو به پایین روغن به طور مؤثری مولکول های گاز را به دام انداخته و در نهایت آنها را از طریق یک پمپ مکانیکی به بیرون می راند. روغن پمپ باید به گونه ای باشد که مولکول های حاصل از بخار آن، بتوانند اندازه حرکت قابل قبولی به مولکول های گاز وارد نمایند از طرفی دیگر سیال در مقابل اکسیداسیون باید مقاوم باشد و همچنین دارای فشار بخار خیلی کمی در دمای اتاق باشد. در بین سیالات مختلف، روغن های سیلیکونی متداول ترین اند. شكل 2،نيز نماي واقعی یک پمپ پخشی ساخت شركت Leybold را نشان مي دهد.  


      
شکل1: نمای شماتیک از بخش های مختلف یک پمپ پخشی  


                          
شکل2:نماي واقعی یک پمپ پخشی راست) شیپوره هاي پمپ  چپ) نماي بيروني پمپ پخشي

مزيت عمده اين پمپ ها ساختار بسيار ساده و هوشمندانه آن است به گونه اي كه در صورت بروز خرابي در چنين پمپ هايي به راحتي مي توان آنها را تعميركرد. همچنین هزينه نگهداري اين پمپ ها نيز نسبت به ديگر پمپ هاي خلأ بالا بسيار كمتر است. عيب مهم آن نیز به روغني بودن آن بر مي گردد كه در نهايت موجب مي شود فرآيند خلأ مورد نياز به واسطه عبور بخار روغن از طريق شير اصلي به داخل محفظه، ايده آل نباشد و در نتيجه براي كارهاي بسيار حساس و تميز از اين پمپ ها استفاده نشود.


منبع : کتاب مبانی لایه نشانی و آنالیز نانو ساختار تالیف آقای جهانبخش مشایخی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

فیلم آموزشی در مورد پمپ دیفیوژن